Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

 1. Amaç, Konu

Akademi Fr Yabancı Dil Eğitim Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle “AkademiFR” veya “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır) kişisel verilerin korunmasına ve yürürlükteki mevzuattan doğan gizlilik yükümlülüklerinin gereğince yerine getirilmesine en yüksek seviyede hassasiyet göstermektedir. İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası, AkademiFR tarafından tüm kullanıcı, müşteri ve ziyaretçilerinin (“Veri Sahibi” veya “İlgili Kişi”) kendisiyle paylaştığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca işlenmesi hakkında aydınlatılması ve AkademiFR tarafından benimsenen gizlilik politikası konusunda ürün ve hizmetlerini satın alan, bunlardan faydalanan, internet sitesini ziyaret eden taraflara bilgi verilmesi maksadıyla tanzim edilmiştir.

 1. Veri Sorumlusu

Aşağıda bilgileri yer alan Akademi Fr Yabancı Dil Eğitim Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı şirketimiz işbu internet sitesinde ilan edilen hizmetler ve yürütülmekte olan faaliyetler bağlamında kendisine verilen kişisel verilerin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatı ile sorumludur:

Adres              : Barış Mah. Görgülü Sk. Yeşil Vadi Konakları A Blok No:4 İç Kapı No: 26 Beylikdüzü, İstanbul

Telefon           : 0535 694 49 29

E-posta           : info@akademifr.com

Web sitesi       : www.akademifr.com

MERSIS No   : 0011123564900001

Ticaret Sicil Müdürlüğü, Sicil No     : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 404331-5

Vergi Dairesi, Vergi No                    : Beylikdüzü VD, 0111235649

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Veri Sahibi’nin kişisel verileri yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu’nun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla ve veri güvenliğinin sağlanması, Veri Sahibi’nce talep edilen ürün ve hizmetin en iyi seviyede sunulması, sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin satış sonrası desteğin verilmesi, Veri Sahibi’nin bir sonraki hizmet ve ürün talebinde profil kaydının hazır bulunması, Veri Sahibi’ne uygun hizmet ve ürünlerin en hızlı ve doğru şekilde belirlenmesi, şirket içi faaliyetlerin, bilgi güvenliğinin ve fiziksel mekân güvenliğinin temini ve sürdürülmesi ve geliştirilmesi, Veri Sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, Veri Sahibi’ne sunulan ürün ve hizmetlerin ve internet sitesinde Veri Sahibine sunulan içeriğin ve hizmetlerin geliştirilmesi, sitede oluşabilecek hataların giderilmesi, hizmet kalitesinin arttırılması, ürün, hizmet ve kampanya bildirim ve duyurularının yapılması, yönetim ve iletişim faaliyet ve stratejilerinin yürütülmesi ve yönetilmesi, üçüncü kişilerin hizmet sağlayıcı olarak teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini Veri Sorumlusu adına yerine getirmelerini sağlamak ve gerektiği durumlarda Veri Sahibinin ödemelerinin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması amaçlarıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Veri Sahibi’nin kişisel verileri Veri Sorumlusu tarafından Veri Sahibine sunulan ürün ve hizmetlerin tam ve kusursuz biçimde sunulmasını ve geliştirilmesini teminen ve yalnızca ilgili ürün ve hizmetin sunumu bağlamında uygun düştüğü ve gerekli olduğu ölçüde Veri Sorumlusu’nun doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştirakleri, iş ve çözüm ortakları, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığı yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlar, bankalar, Bankalararası Kart Merkezi, aracı ödeme kuruluşları, teknik, lojistik ve benzeri diğer işlemleri Veri Sorumlusu adına gerçekleştiren üçüncü kişilerle paylaşılabilecek olup, bahse konu üçüncü kişiler söz konusu hizmetlerin tam ve kusursuz biçimde sunulmasını teminen ilgili bilgilere ulaşması mecburi olan kişilerden ibarettir.

Veri Sahibi ile e-posta aracılığıyla iletişim kurulması ve/veya çevrimiçi görüşme uygulamaları kullanılarak görüşme yapılması durumlarında kişisel veriler e-posta hizmeti (Gmail), Veri Sahibine sunulan ürün ve hizmet bağlamında doldurulması talep edilen bilgi formları (Google Forms) ve çevrimiçi toplantı hizmeti (Zoom) sağlayıcılarının yurt dışında yerleşik veri tabanlarında muhafaza edilmek durumundadır. Bu uygulamaları kullanmakla Veri Sahibi söz konusu aktarıma onay vermiş sayılır.

Veri Sahibi’ne sunulan hizmet bağlamında çevrimiçi etkinlik kayıtlarının Veri Sorumlusu’nun internet sitesine yüklenmesi halinde internet hizmet sunucuları yurtdışında bulunduğundan söz konusu kayıtlar yurtdışı veri tabanlarında muhafaza edilmek durumundadır. Bu hususta video kaydına/kayıtlarına ilişkin yurtdışı veri aktarımı açısından Veri Sorumlusu Veri Sahibi’nin açık rızasına başvurur. Bahsolunanlar dışında, Veri Sahibi’nin kişisel verileri yurt dışında başka herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşılmaz.

Veri Sahibi’nin kişisel verileri Veri Sahibi’nin ve/veya Veri Sorumlusu’nun haklarını korumak ve hukuki yükümlülükleri yerine getirmek amaçlarıyla ve yalnızca bu amaçların ifası için veri aktarımının zorunlu olması halinde depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği gibi alanlarda destek alınan, işbirliği yapılan, hizmet alınan iş ortaklarına, bankalara, finans kuruluşlarına, hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukat ve mali müşavirler ile avukatlık ve muhasebe/mali müşavirlik ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Öte yandan Veri Sorumlusu’nun sunduğu ürün ve hizmetlerden kurumsal alımlar bağlamında istifade eden kişilerin kurumlarının erişim sağladığı eğitimleri kullanımlarına ilişkin bilgiler ilgili kuruma aktarılabilecektir. Bu kişiler Veri Sorumlusu ürün ve hizmetlerinden faydalanmaya başlamakla söz konusu aktarıma peşinen onay vermiş sayılır.

Veri Sorumlusu’nun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması ve/veya bir yargı kararı ve/veya idari mercilerce Veri Sorumlusu’na yöneltilmiş bir talep söz konusu olduğunda Veri Sahibi’nin kişisel verileri yalnızca bahse konu yargı kararı ve/veya idari talep kapsamı ile ve/veya kanuni yükümlülük ile sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

Veri Sorumlusu tarafından işbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen bağlamda üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlaller bakımından Veri Sorumlusu’nun sorumluluğu söz konusu değildir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, Hukuki Sebepler

Veri Sahibinin kişisel verileri Veri Sorumlusu’nun internet sitesinde doldurduğu formlar, Veri Sorumlusu’na posta, e-posta, faks ve benzeri ortamlarda ilettiği bilgiler, Veri Sorumlusu ile yaptığı fiziki veya uzaktan sesli ve/veya görüntülü görüşmeler aracılığıyla fiziksel ve elektronik kanallarda iletilmesi suretiyle otomatik olan ve olmayan yollarla, kişisel verinin niteliğine uygun olarak, işbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda Veri Sorumlusu’nun ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu bağlamda hukuki yükümlülüklerinin tam ve doğru biçimde yerine getirilebilmesi maksadıyla toplanmaktadır.

Veri Sahibi’nin kişisel verileri (i) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, (ii) doğru ve gerektiğinde güncel olma, (iii) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, (iv) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, (v) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak fiziksel ve/veya elektronik ortamda, ilgili kişisel verinin niteliğine göre (i) açık rıza, (ii) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (iii) sözleşmenin ifası için veri işlemenin zorunlu olması, (iv) Veri Sorumlusu’nun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, (v) Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması, (vi) alenileştirme amacına aykırılık teşkil etmemek kaydıyla Veri Sahibi’nce alenileştirilmiş olması nedenleriyle toplanır ve işlenir. 

İşlenen Kişisel Veri

İşlemenin Hukuki Sebebi

Ad, Soyad

·      6698 sy. K. md. 5/2-a: Veri Sahibinin AkademiFR’den ürün ya da hizmet alması halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230 ve devam maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 82. maddesi uyarınca zorunlu olması sebebiyle işlenir.

·      6698 sy. K. md. 5/2-c:Veri Sahibi’nin AkademiFR’den ürün ya da hizmet satın almasa dahi AkademiFR internet sitesine üye olması ve/veya AkademiFR ürün ve/veya hizmetleri Veri Sahibine hediye edilmiş olup Veri Sahibi’nin bu ürün ve hizmeti kullanmak üzere AkademiFR internet sitesine üye olması halinde, ilgili üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesine bağlı hizmetlerin ifası amacıyla veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenir.

TC kimlik no, adres, vergi no, alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, taksit, kampanya, indirim

·      6698 sy. K. md. 5/2-a: Veri Sahibinin AkademiFR’den ürün ya da hizmet alması halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230 ve devam maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 82. maddesi uyarınca zorunlu olması sebebiyle işlenir.

E-posta, telefon ve sair iletişim bilgileri

·      6698 sy. K. md. 5/2-c: Veri Sahibinin AkademiFR’den ürün ya da hizmet alması halinde alınan ürün ve hizmete ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması, taraflar arasındaki iletişimin kurulması, sözleşmesel ilişkinin ifası, Veri Sahibinin destek taleplerinin yanıtlanması için sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle işlenir.

·      6698 sy. K. md. 5/2-c: Veri Sahibi’nin AkademiFR’den ürün ya da hizmet satın almasa dahi AkademiFR internet sitesine üye olması ve/veya AkademiFR ürün ve/veya hizmetleri Veri Sahibine hediye edilmiş olup Veri Sahibi’nin bu ürün ve hizmeti kullanmak üzere AkademiFR internet sitesine üye olması halinde ilgili üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesine bağlı hizmetlerin ifası amacıyla sözleşmenin ifası için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenir.

·      6698 sy. K. md. 5/1: Veri Sahibi’nin AkademiFR’den ticari elektronik ileti almayı talep etmiş olması halinde yalnızca bu doğrultuda vermiş olduğu açık rıza sebebiyle işlenir.

Doğum tarihi

·      6698 sy. K. md. 5/2-c: AkademiFR tarafından Veri Sahibine sunulacak ürün ve hizmetler bağlamında gerekli ürün ve hizmet sunumu standartlarının sağlanabilmesi suretiyle AkademiFR’nin sözleşmesel yükümlülüklerinin gereğince ifası amacıyla gerekli olması sebebiyle işlenir.

Hizmet geçmişi

·      6698 sy. K. md. 5/2-f: Veri Sahibi’nin AkademiFR’den aldığı ürün ve hizmet geçmişi Veri Sahibi’ne tarafınıza daha iyi bir ürün ve hizmet deneyimi sunmak, hizmet kalitesini arttırmak, ürün ve hizmet planlaması yapmak ve Veri Sahibinin talebi halinde Veri Sahibini AkademiFR ürün ve hizmetlerinden haberdar etmek amaçlarıyla kaydedilmekte olup söz konusu kayıtlar, Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu AkademiFR’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle işlenir.

Çevrimiçi görüntü uygulaması görüntü ve ses kaydı

·      6698 sy. K. md. 6/2, md. 9: AkademiFR’nin kendisine ürün ve/veya hizmet sunacağı Veri Sahibi’ne karşı sözleşmesel yükümlülükleri bağlamında ifayla yükümlü olduğu çevrimiçi etkinlik edimleri bağlamında Veri Sahibinin açık rızası olması halinde işbu hukuki sebeple işlenir.

Kredi kartıyla ödeme halinde ödeme bilgileri

·      6698 sy. K. md. 5/2-c: AkademiFR’nin ile kendisinden ürün ve/veya hizmet alan Veri Sahibi arasında sözleşmesel ilişkinin gereğince kurulması bağlamında Veri Sahibi’nin ödeme edimini ifa edebilmesi amacıyla gerekli olması sebebiyle ödeme hizmet sağlayıcılara aktarılır; AkademiFR tarafından kaydedilmez.

Web sitesi kullanım ve parola bilgileri

·      6698 sy. K. md. 5/2-c: Veri Sorumlusunun ürün ve hizmet sunduğu internet sitesi ve sair platformların Veri Sahibince ziyareti ve kullanımı sırasında karşılaşılan teknik/yazılımsal hataların, eksikliklerin tespit edilerek giderilebilmesi suretiyle Veri Sorumlusunun sözleşmesel yükümlülüklerinin gereğine ifası amacıyla Veri Sahibince kullanıcı için özelleştirilmiş hizmet sunumunun sağlanabilmesi için gerekli olması sebebiyle işlenir.

 

Veri Sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetleri satın almak ve/veya bunlara erişmek veya bunlardan istifade etmek suretiyle Veri Sahibi kişisel verilerinin işbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nda açıklanan şekilde ve amaçlarla toplanması, aktarılması, kullanılması, depolanması ve ifşa edilmesine rıza göstermiş kabul edilir.

 1. Veri Sahibinin Hakları

Veri Sahibi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 uyarınca kişisel verileri üzerinde aşağıda belirtilen haklara sahiptir:

 • a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan hakların kullanılması için Veri Sahibi, söz konusu taleplerini, kimliğinin tespitini sağlayacak bilgiler ile birlikte info@akademifr.com adresine elektronik posta vasıtasıyla; veya “Barış Mah. Görgülü Sk. Yeşil Vadi Konakları A Blok No:4 İç Kapı No: 26 Beylikdüzü, İstanbul” adresine fiziki posta yoluyla yazılı şekilde Veri Sorumlusu’na iletmelidir; bu bağlamda Veri Sorumlusu Başvuru Formu’na buradan ulaşılabilir.

Veri Sahibi’nin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için yapacağı başvuruda; Veri Sahibi’nin kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaların ve talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuruyu yapanın şahsı ile ilgili olması veya başvuruyu gerçekleştiren kişi başkası adına hareket ediyor ise başvuru sahibinin bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak, fakat işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvurucu Veri Sahibinden Kurulca belirlenen tarifedeki ücreti talep edecektir.

 1. Verilerin Korunması

Veri Sahibi tarafından Veri Sorumlusuna sağlanan kişisel veriler Veri Sorumlusunun güvenlik duvarı ile korunmakta olan güvenli sunucularında saklanmaktadır.

Veri Sahibi tarafından seçim yapılmak suretiyle özelleştirilebilecek olan, Veri Sorumlusunun internet sitesinde yer alan gizlilik ayarları ve/veya güvenlik önlemleri üzerinde Veri Sahibi’nin yapacağı seçimler uyarınca meydana gelebilecek durumlardan Veri Sorumlusu sorumlu olmayacaktır.

Veri Sahibi Veri Sorumlusu’nun internet sitesi üzerinde kullanıcı hesabında oturum açmış durumdayken kendisinden başka kimsenin kullanıcı hesabına erişmediğinden ve Veri Sorumlusunun ürün ve hizmetlerini kullanmadığından emin olmak ile, kullanmadığı zamanlarda hesabından çıkış yapmakla, şifre, parola, kullanıcı adı vb. erişim bilgilerini gizli tutmakla bizzat yükümlü olup, bu hususlarda Veri Sorumlusu’nun sorumluluğu bulunmamaktadır.

AkademiFR internet sitesinde SSL sertifikası mevcuttur. SSL sertifikası kredi kartı bilgileri, online formlar aracılığıyla gönderilen kişisel bilgiler, kullanıcı adları ve şifreler gibi veriler dahil olmak üzere, bir web sitesi ile sunucu arasındaki verileri koruyan bir şifreleme teknolojisidir. 

 1. Çerez Politikası

Veri Sorumlusu’na ait www.akademifr.com internet sitesi tarafından kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca birtakım çerezler kullanmakta ve bu yolla birtakım veriler toplamaktadır. Kullanılan çerezler güvenlik amacıyla, teknolojik gelişmelere paralel olarak zaman zaman değişmektedir.

Çerezler, ziyaret edilen web siteleri tarafından oluşturulan, kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan dosyalar olup, web sitesi ziyaretçilerinin site tercihleri veya profil bilgileri gibi göz atma bilgilerini depolamaktadır. Çerezler, Veri Sorumlusu’nun internet sitesinin ziyaret edilmesi ile, ziyaretçinin internet tarayıcısı tarafından yüklenmekte ve internet sitesine girmek için kullanılan cihazda saklanmakta, ziyaretçinin internet sitesini ziyareti esnasında yapacağı taramaları kolaylaştırma ve internet sitesinin kullanıcı dostu niteliğini kuvvetlendirme işlevi görmekte olup, internet sitesini ziyaret eden kişinin cihazına herhangi bir zarar vermemektedir.

Veri Sorumlusu tarafından internet sitesinin içeriğini iyileştirmek, internet sitesinin ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülükleri çerçevesinde, işbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nda yer verilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgileri ve/veya üyelik kullanım geçmişi bilgileri toplanır, işlenir, üçüncü kişilerle paylaşılır ve güvenli olarak saklanır; ayrıca AkademiFR, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda Site üzerinde Veri Sahibi’nden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

Veri Sorumlusu tarafından oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, Veri Sahibi tarayıcısını kapattığında sona erer, kalıcı çerez ise sabit diskte uzun bir süre kalır. Veri Sahibi dilediği herhangi bir zamanda çerez kullanımını önlemeyi tercih etmesi halinde tarayıcısındaki çerez kullanım özelliğini devre dışı bırakarak akabinde Veri Sorumlusunun internet sitesi ile ilişkilendirilen kaydedilmiş çerezleri silebilecektir; ancak kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmesi halinde internet sitesini ve mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilecektir fakat bunların tüm işlevlerine erişemeyebilecek veya erişimi sınırlı olabilecektir.

Veri Sorumlusu’nun internet sitesinde Çerezler Veri Sahibi’nin yaptığı tercihleri hatırlamak ve internet sitesi ve/veya mobil uygulama kullanımını kişiselleştirmek, internet sitesine nereden bağlandığınız, hangi içeriği görüntülediği ve ziyaret süresi vb. kullanımın izlenmesi dahil olmak üzere; Veri Sahibi’nin internet sitesini ve/veya mobil uygulamayı nasıl kullandığını belirlemek için kullanılır. Bu kullanım Veri Sahibi’nin kullanıcı parolasını kaydeden ve internet sitesi ve/veya mobil uygulama oturumunun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece Veri Sahibi’nin her ziyaretinde birden fazla kez parola girmemesine olanak tanıyan çerezleri ve internet sitesine ve/veya mobil uygulamaya sonraki ziyaretlerinde Veri Sahibi’ni hatırlayan ve tanıyan çerezleri içermektedir.

Veri Sorumlusu’na ait internet sitesi çerezleri ayrıca; Veri Sahibi arama motorlarını, internet sitesini, mobil uygulamasını ve/veya internet sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinde ilgisini çekebileceğini düşündüğü reklamları sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilecektir. Reklam teknolojisi,
Veri Sahibi’ne özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığı önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanmakta olup, bu reklamları sunarken, internet sitesinin Veri Sahibi’ni tanıyabilmesi amacıyla kullanılan tarayıcıya benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.

Veri Sahibinin kredi ya da banka kart bilgileri ve bunlara ait şifreler gibi hassas nitelikteki bilgiler Veri Sorumlusu tarafından kullanılan çerezlerde depolanmamaktadır.

AkademiFR internet sitesinde Google Analytics takip teknolojisi kullanılmaktadır. Google Analytics tarafından toplanan hiçbir veri akademiFR’nin yerel sunucularında depolanmamaktadır. Google Analytics’e ilişkin detaylı bilgilere https://support.google.com/analytics adresinden erişilebilecektir.

 1. Verilerin Doğruluğu, Güncelliği ve Saklanma Süresi

Yürürlükteki mevzuat uyarınca Veri Sorumlusu Veri Sahibince kendisine sunulan kişisel verileri doğru ve güncel tutma yükümlülüğü taşımaktadır. Bu itibarla Veri Sorumlusu’nun yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Veri Sahibi’nce Veri Sorumlusu ile doğru ve güncel verilerin paylaşılması ve bahse konu verilerde meydana gelebilecek değişikliklerin işbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen iletişim kanallarından güncellenmesi gerekmektedir. Veri Sorumlusu Veri Sahipleri tarafından kendisine iletilen kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini teyit etmemekte olup, buna ilişkin sorumluluğu bulunmamaktadır.

Veri Sorumlusu tarafından işbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası bağlamında toplanan kişisel veriler, yürürlükteki mevzuat uyarınca daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe işbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçları yerine getirmek üzere gerekli olan süre boyunca mevzuatta öngörülen sürelere uygun olarak saklanır. Toplanan kişisel verilere işbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası bağlamında ihtiyaç kalmaması halinde Veri Sorumlusu tarafından bahse konu kişisel veriler makul bir süre içinde silinir, yok edilir, imha edilir.

 1. Üçüncü Taraf Hüküm ve Koşulları ve Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Veri Sahibinin Veri Sorumlusu’ndan aldığı ürün ve hizmetlere erişimi ve bunlardan istifade etmesi uygulama mağazaları, mobil yazılım platformları, sosyal ağ hizmetleri ve ödeme sağlayıcıları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli üçüncü taraf hüküm ve koşullarına ve gizlilik ve kişisel verileri koruma politikalarına tabi olabilir. Veri Sorumlusu bu tür üçüncü taraf hüküm ve koşullarından ve kullanıcıların kişisel verilerini kullanmalarından sorumlu değildir.

Veri Sahibinin üçüncü taraf internet siteleri ve/veya uygulamalarında sağladığı her türlü bilgi ve kişisel veri doğrudan o internet sitesine ve/veya uygulamaya sağlanmakta olup söz konusu tarafın gizlilik politikasına tabidir. İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası bu tür internet siteleri ve uygulamaları kapsamamakta olup, Veri Sorumlusu’nun bahse konu internet sitelerinin ve uygulamaların içeriğine ve/veya gizlilik ve güvenlik uygulama ve politikalarına ilişkin sorumluluğu bulunmamaktadır.

 1. Yaş Sınırı

Veri Sorumlusu’nun ürün ve hizmetleri yalnızca 18 yaşına ulaşmış kişilere yönelik olup, reşit olmayan bireylerin mahremiyetlerinin en üst seviyede korunması bağlamında Veri Sorumlusu tarafından bu bireylere ilişkin tanımlanabilir kişisel veriler toplanmamaktadır. Veri Sorumlusu tarafından bu bağlamda Veri Sahibi’nin beyanı esas alınmakta, bu hususta Veri Sorumlusu’nun bir doğrulama yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Veri Sahibi’nce Veri Sorumlusu’na sağlanan reşit olmayan bir bireye ait kişisel verilerin reşit bir bireye ait olduğu izlenimi yaratılarak Veri Sorumlusu’na gerçeğe aykırı beyan ve bilgi verilmesi durumundan Veri Sorumlusu sorumlu tutulamayacaktır.

Bununla birlikte, Veri Sorumlusu’nca ürün ve hizmetlerinin kullanımı hakkında anonim bilgiler toplayan üçüncü taraf analiz hizmetleri kullanılabilmektedir.

 

İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası Veri Sorumlusu tarafından şirket politikası ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri doğrultusunda her zaman güncellenebilecek olup, Veri Sorumlusu tarafından internet sitesinde yayımlanmak suretiyle ilan edilen bu güncellemeleri Veri Sahibi düzenli olarak takip etmekle yükümlüdür.

Güncelleme tarihi: 1.10.2022

Akademi Fr Yabancı Dil Eğitim Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi